צמח מבית דוד

קוד: צמח מבית דוד בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל: פירושים וסימנים ירמיהו ביטויים

(ע"פ מלבי"ם; כדאי לקרוא את המקור!)

שני פרקים בספר ירמיהו מתארים את המלך מבית דוד, שמלכותו תצמח באחרית הימים (ירמיהו כג, לג).

כידוע, יש זמן קבוע שבו בוודאי תבוא הגאולה, אבל בנ"י יכולים לקרב את הגאולה אם יהיו צדיקים  (כאמור: "אני ה', בעתה אחישנה ":זכו – "אחישנה ", לא זכו – "בעתה ". ועוד: זכו – " הנה מלכך יבוא לך ", לא זכו – " עני ורוכב על חמור "; ע"ע שלוש אפשרויות לגאולת ישראל  ) ;

לכן:

1. בפרק לג מודגש שהגאולה תבוא " בימים ההם ובעת ההיא ", כלומר – בימים הידועים ובעת הידועה והמוכנה לגאולה (ידועה לה', כמובן; לא לאדם!). גם בהמשך נאמר " בימים ההם תיוושע יהודה ", כלומר בימים הידועים.

2. בפרק לג נאמר " אצמיח לדוד צמח צדקה ", כי ה' יצמיח את המשיח מהתחלה – כל הגאולה מתחילתה תהיה מעשה ה', והיא תינתן לעם ישראל במתנה, כמו 'צדקה' שנותנים לעני. אבל בפרק כג נאמר רק " והקימותי לדוד צמח צדיק ", כי המשיח יהיה צדיק מתחילתו – ה' רק יצטרך להקים, להעמיד ולחזק אותו.

3. בפרק כג נאמר על המשיח "ומלך מלך והשכיל ": אם בנ"י יזכו – למנהיג שלהם יהיה כבוד של מלך והוא "ישכיל" ויצליח להנהיג את הממלכה בצדקתו. אבל אם לא יזכו – הם יקבלו מנהיג ברמה יותר נמוכה ("עני ורוכב על חמור"), שלא יזכה לכבוד-מלכים אלא רק יעשה משפט וצדקה.

4. בפרק כג הגאולה באה בזכות המעשים הטובים של ישראל, ולכן " וישראל ישכון לבטח "; אבל בפרק לג, לבנ"י אין זכויות, ולכן הגאולה באה בזכות קדושתה של ירושלים עיה"ק: " וירושלים תשכון לבטח ". ועוד: אם בנ"י יזכו – כל עם ישראל יחזור לא"י וישכון לבטח מייד. אבל אם לא יזכו והגאולה תבוא בעתה – היא תבוא בשלבים: בהתחלה רק ירושלים תשכון לבטח ורק אז יתקבצו הגלויות לא"י.

5. בפרק כג המנהיג הוא צדיק – הוא זכה בשם טוב בזכות המעשים הטובים שלו. לכן ה' יקרא לו בשם המגיע לו: " וזה שמו אשר יקראו: ה' צדקנו ". אבל בפרק לג הגאולה באה בזכות ירושלים (כאמור בסעיף 4), ולכן ירושלים נקראת "ה' צדקנו ".

הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים:

לג15 - לג16

כג5 - כג6

קרא אליי, ואענך; ואגידה לך גדולות ובצורות, לא ידעתם.

והקימותי עליהם רועים, ורעום; ולא ייראו עוד ולא ייחתו ולא ייפקדו, נאום ה'.

בימים ההם ובעת ההיא

הנה ימים באים, נאום ה’,

1

אצמיח לדויד צמח צדקה ;

והקימותי לדויד צמח צדיק

2

ועשה משפט וצדקה בארץ.

ומלך מלך והשכיל , ועשה משפט וצדקה בארץ.

3

בימים ההם תיוושע יהודה,

בימיו תיוושע יהודה,

1

וירושלים תשכון לבטח;

וישראל ישכון לבטח;

4

וזה אשר יקרא לה, ה’ צדקנו.

וזה שמו אשר יקראו, ה’ צדקנו.

5

תגובות