עוון סדום - יד עני ואביון לא החזיקה

קוד: ביאור:יחזקאל טז49 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

סדום ועמורה, ושאר ערי הכיכר, הן סמל הרשע בתנ"ך. אחד החטאים העיקריים שלהם נזכר בנבואת יחזקאל:

יחזקאל טז49: "הִנֵּה זֶה הָיָה עֲוֹן סְדֹם אֲחוֹתֵךְ: גָּאוֹן שִׂבְעַת לֶחֶם וְשַׁלְוַת הַשְׁקֵט הָיָה לָהּ וְלִבְנוֹתֶיהָ, וְיַד עָנִי וְאֶבְיוֹן לֹא הֶחֱזִיקָה"

יחזקאל טז50: "וַתִּגְבְּהֶינָה וַתַּעֲשֶׂינָה תוֹעֵבָה לְפָנָי, וָאָסִיר אֶתְהֶן, כַּאֲשֶׁר רָאִיתִי"

ערי הכיכר נהנו ממצב כלכלי ובטחוני מעולה - גאות של שפע: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה; אולם הם לא השתמשו בשפע הזה לטובה:

ויד עני ואביון לא החזיקה

"הנה... זה לבד היה עון סדום... התגאה בעבור השובע והשלוה שהיה לה, ולא החזיקה יד עני לתת מחסורו..." (מצודות).

האם אנשי סדום חטאו כלפי עניים זרים, או כלפי העניים שלהם (ראו רינה בויאר, תחת הכותרת "חוקי סדום - למי יועדו?")?

1. יש שפירשו, שחטאם העיקרי של אנשי סדום היה כנגד עניים זרים - אנשים שהגיעו ממקומות אחרים שהמצב הכלכלי בהם היה פחות טוב. אנשי סדום לא רצו להתחלק בשפע החומרי שלהם עם אחרים, ולכן חוקקו חוקים ותקנות שנועדו להרחיק אורחים: "ותגבהינה - היא ובנותיה, כמו שמפורש באיוב: "ארץ ממנה יצא לחם" וכל הענין, עד שאמרו: "נשכח תורת רגל מארצינו, שאין באים אלא לחסר". ואסיר אתהן כאשר ראיתי דרכן, כענין שנאמר בסדום "ארדה נא ואראה" וגו'" (רש"י), "גם חז"ל בפרק חלק (סנהדרין ע"א, ע"ב) ציירו רשעם כשונאי עני ומכלי רגל אורחים מביניהם; והנה בימי קדם היה דרך העולם לנהוג כבוד באורחים, והיו מספיקים להם כל צרכיהם, ובהפך אנשי סדום... לא לבד שלא היו מחזקים ידם כלל, אלא היו מתעללים בהם במשכב זכר, ואם היה אחד מהם מאסף אורחים אל ביתו היו נקבצים כל העם מנער ועד זקן, לא שכל העם יתעללו בהם, אלא להתחזק עליהם לבלתי יימלטו מידם או לשמוח ולעלוז בחרפתם וצערם של אורחים" (שד"ל על בראשית יט). אם כך, החטא העיקרי שלהם היה שנאת זרים.

ראיה לפירוש זה נמצאת בפרשת "ויירא". פרשה זו מספרת על הכנסת האורחים הנדיבה של אברהם אבינו, כלפי שלושה אנשים שנראו לו זרים (בראשית יח); מייד לאחר מכן, מסופר על "הכנסת האורחים" הנפשעת של אנשי סדום כלפי שניים מאותם אנשים (בראשית יט). בזכות הכנסת האורחים, זכה אברהם לבן; ובעוון חוסר הכנסת האורחים, נענשו אנשי סדום בהשמדה. "המסר העולה מהקבלת הסיפורים הוא, שרק אברהם הקורא לעשיית צדק ומשפט, זכאי לכך שבניו יירשו את נחלת ה'. אנשי סדום ועמורה, הדוחים קריאה זו, מוקאים כבר עתה מנחלת ה'" (יוחנן כהן).

2. אולם, יש שפירשו שאנשי סדום חטאו גם כנגד העניים שלהם - היתה להם אידיאולוגיה שלפיה אסור לעזור לעניים. כך עולה ממספר מדרשים, כגון, מדרש המספר על נערה שנתנה אוכל לחברתה העניה, ונדונה לשריפה: "לפי שחוק חקקו, שלא להחיות את העניים" (עץ יוסף על בראשית רבה מט); "העון שעליהם היו ראוים לעונש היה על מצות שבין אדם לחברו, מה ש יד עני ואביון לא החזיקה, וזה היה עון סדום, שהעון הוא מה שמעוה במזיד בעצת שכלו, כי לא עשו זה מפני הדוחק, כי היה להם גאון שבעת לחם, ולא מפני שלא היה להם שלום, שאז יאצרו אוצרות בר ולחם ליום קרב ומלחמה וימי מצור, כי שלות השקט היה לה, ובכל זאת יד עני ואביון לא החזיקה, מפני שהיו להם נימוסים רעים ומשפטים בל יחיו בהם, שהיה הנימוס אצלם שלא להטיב עם דל וחסר לחם..." (מלבי"ם). אם כך, החטא העיקרי שלהם היה שנאת החלשים.

וייתכן ששני הפירושים נכונים - מכיוון שהם שנאו את החלשים, ומכיוון שהאורחים - הגֵּרים - הם בדרך-כלל חלשים ועניים, שנאו גם את האורחים: "כוונתם לכלות את הרגל מביניהם, כדברי רבותינו (סנהדרין קט), כי חשבו שבעבור טובת ארצם, שהיא כגן ה', יבאו שם רבים; והם היו מואסי הצדקה" (רמב"ן על בראשית יט ה).

ותגבהינה ותעשינה תועבה לפניי

אנשי סדום חטאו לא רק בין אדם לחברו אלא גם בין אדם למקום: "... בעבור רוב הגאוה, לא חששה במצותי, ועשתה הדברים התעובים לפני, והוא הניאוף המגונה...  ובעבור אלה לבד הסרתי אתהן מן העולם, כמו שהיה נראה לי מה הוא הגמול הראוי להן" (מצודות).

"... ומפני גבהות לבם עשו תועבה לפני, ועי"כ ואסיר אתהן; כאשר ראיתי, בעת ראיתי מעשיהם... אז עשו תועבה לפני, מה שרצו לבא עליהם במשכב זכר, שקרוי תועבה, אז הסירותי אותם והפכתי משורש ערים" (מלבי"ם).

מקורות ופירושים נוספים

פירושים נוספים על חטאי סדום:

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • בראשית פרק יט: ... או שבקש מהם רשות או שקבלוהו לכבוד אברהם, והכתוב מעיד שזאת כוונתם, שנאמר (יחזקאל טז מט): הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: וכן הוא אומר ביחזקאל ט"ז מ"ט " הנה זה היה עון סדום..." עד סוף פרק נ'. רמב"ן יט, ה'. ונדעה אותם - כוונתם לכלות את הרגל מביניהם, כדברי רבותינו (סנהדרין קט), כי חשבו שבעבור טובת ... (cache)
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: ואמר הנביא (יחזקאל ט"ז) "הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה". היינו שדאגו לעצמם בלבד, כמו שאמר התנא במס' אבות ... (cache)
 • פרשת מטות: ובכן, למה נהפכה העיר סדום? "הנה זה היה עון סדום אחותך, גאון שבעת לחם, ושלות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה" (יחזקאל טז, מט). שואל הרב גרודזנסקי: והרי מעולם ... (cache)
 • אתר של שמחה - חסידות ברסלב | מאמרים וראיונות | פרשת תרומה: "הנה זה היה עון סדם אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה.". (יחז' טז מט) והצדקה כתוב בבראשית על אברהם: "והאמן בה' ויחשבה לו צדקה" ... (cache)
 • מדינת ישראל: הנה זה היה עון סדם אחותך, גָּאון שִׂבעת לחם ושלוַת השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה (יחזקאל טז, מט). אבל במסורת חז"ל, לא נתייחד הכינוי "מידת סדום" לפשעים או ... (cache)
 • על תום הלב במשפט / מיכאל ויגודה: הנה זה היה עון סדם אחותך, גָּאון שִׂבעת לחם ושלוַת השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה (יחזקאל טז, מט). אבל במסורת חז"ל, לא נתייחד הכינוי "מידת סדום" לפשעים או ... (cache)
 • בס"ד: "הנה זה היה עון סדֹם אחותך... ויד-עני ואביון לא החזיקה (יח' טז:מט-נ) ועוד שש פעמים בפרק). * "ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמו רגע" (איכה ד:ו). ובחז"ל: * "ארבע מדות באדם ... (cache)
 • פרשת וירא - סדום - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... או שקיבלוהו לכבוד אברהם, והכתוב מעיד שזאת כוונתם, שנאמר (יחזקאל ט"ז מ"ט) הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה. (cache)
 • נ.ליבוביץ, חטאת סדום: הנה-זה היה עון סדם אחותך: גאון שבעת-לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד-עני ואביון לא החזיקה - - - ולא זה הוא שיא הרשע, שישנם אנשים הנוהגים כך, שישנם רשעים שהקשיחו לבם, ... (cache)
 • פרשת וירא: "הנה זה היה עון סדם אחותך - גאון שבעת לחם ושלחת השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה". ר' לוי מחדד שסדום לא נענשה על סתם אי-החזקת יד עני, ומציב את כל הסיפור על ... (cache)
 • הרעש בימי עוזיה / דני רהט: גאון הגאווה שהולידה שחיתות מוסרית כפי שמופיע ביחזקאל: (ט"ז מט-נ) "הנה זה היה עון סדום אחותך ותעשינה תועבה לפני..." [וכך גם ותגבהינה שבעת לחם ושלות השקט היה לה... ויד עני ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary...: הנה זה היה עון סדום אחותךֲ¬ גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה". הנביא הדגיש את התעלמותם של אנשי סדום השבעים מצורכי הענייםֲ¬ וחז"ל הדגישו ... (cache)
 • מדרש תנחומא - בשלח: וכן הוא אומר, הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה (יחז' טז מט). וכן הוא אומר, לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה כגן ה' ... (cache)
 • כל הפרק: 4 מאי 2009 ... אליהם או שבקש מהם רשות או שקבלוהו לכבוד אברהם והכתוב מעיד שזאת כוונתם שנאמר (יחזקאל טז מט) הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - עקב: ... אני נאם ה' אלהים אם עשתה סדום אחותך וגו' הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה, וכל כך למה ויד עני ואביון לא החזיקה. כיוצא בו אתה אומר כי כלה משקה. (cache)
 • כל הפרק: 9 נובמבר 2011 ... מט) הנה זה היה עון סדום אחותך וגו' ויד עני ואביון לא החזיקה. וידוע שאורח ברגליו לא יבא וראיה מן המלאכים שלא רצו ליתן להם אכסניא ורצה הקב"ה לגלות לאברהם ע"י ... (cache)
 • מכילתא שמות: וכתיב: ואומר הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולכך: ויד עני ואביון לא החזיקה. וכן הוא אומר: לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה. כגן ה' כארץ מצרים. (cache)
 • וירא התשס"ט: ואכן מקרא מלא בספר יחזקאל מעיד שהימנעות מהכנסת אורחים והתעלמות מצרכי העניים היא היא נקודת הפתיחה לחטא סדום ובנותיה: "הנה זה היה עון סדום אחותך. גאון שבעת לחם לשלות ... (cache)
 • כל הפרק: 24 אפריל 2011 ..."הנה זה היה עון סדם אחותך" העון שעליהם היו ראוים לעונש היה על מצות שבין אדם לחברו, "מה שיד עני ואביון לא החזיקה" וזה היה עון סדום שהעון הוא מה שמעוה במזיד ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary: הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת להם וגו'". (תוספתא סוטה פרק ג משנה ג). הברית היא הדדית ודו- כיוונית. אין לשכוח שהברית היא עניין דו-כיווני, או דו-סתרי, וקיומה מותנה בנאמנותם ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- יחזקאל פרק טז: ... עשתה סדם אחותך היא ובנותיה כאשר עשית את ובנותיך: (מט) הנה זה היה עון סדם אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה: (נ) ותגבהינה ותעשינה ... (cache)
 • פרשת נח - דור הפלגה - גיליונות נחמה ליבוביץ: כי אמנם לא היה רשעם אז יותר משאר העובדי גילולים כדי לענשם בעולם הזה זולתי בענין האכזריות נגד עניי עם שהיה נמשך ממנו קלקול גמור בסוף, כאמרו (יחזקאל ט"ז מ"ט) הנה זה היה עון ... (cache)
 • 3: ראה בבלי סנהדרין, קט, א; יחזקאל, טז, מט: "הנה זה היה עון סדם אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה". 27. מכל האמור עולה אפוא כי במשפטנו ... (cache)
 • פרשת נשא: וכן הוא אומר: חי אני נאם ה' אלהים אם עשה סדום אחותך ובנותיה כאשר עשית את ובנותיך הנה זה היה עון סדום אחותך וגו'. וכל כך למה? (יחזקאל טז): ויד עני ואביון לא החזיקה וגו'. (cache)
 • קטגוריה:בראשית יח א ג€“ ויקיטקסט: 23 יוני 2009 ... מט) הנה זה היה עון סדום אחותך וגו' ויד עני ואביון לא החזיקה. וידוע שאורח ברגליו לא יבא וראיה מן המלאכים שלא רצו ליתן להם אכסניא ורצה הקב"ה לגלות לאברהם ע"י ... (cache)
 • מצגת של PowerPoint: הנה זה היה עון סדם אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה: ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשר ראיתי: ס (יחזקאל טז:מט-נ) ... (cache)
 • מ' ויגודה, בין זכויות חברתיות לחובות חברתיות במשפט: כי פתֹח תפתח את ידך לו, והעבט תעביטנו די מַחסֹרו אשר יֶחסר לו"[37]. ועל הפרת חובה זו אמר הנביא: "הנה זה היה עון סדם אחותֵך, גאון שִֹבעַת לחם ושלות השְׁקט היה לה ולבנותיה ...
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף קד ג€“ ויקיטקסט: 8 יוני 2009 ... אמר רבא אמר רבי יוחנן: מדה יתירה היתה בירושלים שלא היתה בסדום דאילו בסדום כתיב (יחזקאל טז מט) הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ויד עני ואביון לא ... (cache)
 • Shabbat Shalom The weekly parsha commentary: הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת להם וגו'". (תוספתא סוטה פרק ג משנה ג). "הגוי גם צדיק תהרוג". אם תהרוג אותי, גם אברהם הצדיק תהרוג, כי הוא פשע וגרם לי זאת. (בעל הטורים ... (cache)
 • חזרה לחלק א: מי גרם להם? לאשר הביא אלוה בידו. וכן הוא אומר: ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני. מי גרם להם? ואסיר אתהן כאשר ראיתי. וכן הוא אומר: הנה זה היה עון סדום אחותך וגו' לכך מה גרם להם? (cache)
 • פרשת לך לך: הנה זה היה עון סדֹם אחותך גאון שבעת לחם ושלוַת השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה. (יחזקאל ט"ז, מט-נ). בעוד שירושלים היא עיר צדק, בסדום יש זעקה וצעקה (בראשית ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary: 'הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת להם וגו'". (תוספתא סוטה פרק ג משנה ג). אליזבט נחמה ורשבסקי - "בבט" - נולדה בעיר שטרסבורג בשבת ט' באב תשי"ח (1958), השישית מתוך ... (cache)
 • מכילתא על שמות טו ג€“ ויקיטקסט: 4 יולי 2009 ... וכה"א הנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה, ולכך, ויד עני ואביון לא החזיקה (שם). וכה"א לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה כגן ה' כארץ ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשלח: וכן הוא אומר הנה זה היה עון סדום אחותך וגו' לכך מה גרם להם ויד עני ואביון לא החזיקה וכן הוא אומר לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה. ואחריו מה כתיב ותשקין את אביהן יין וכי מנין היה ... (cache)
 • more "הנה זה היה עון ":
 • פרשת השבוע - וואלה! אסטרולוגיה: 11 נובמבר 2006 ... יחזקאל הנביא עמד על כך, בתארו את סדום (טז, מט): "הנה זה היה עון סדם אחותך: גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה". ובלשונו של ... (cache)
 • more "סדם אחותך גאון שבעת ":
 • לעשות צדקה ומשפט: "הנה זה היה עוון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה". (ט"ז, י"ח). מדברי יחזקאל משמע, שהדבר שבגללו נחתם דינה של סדום הוא חוסר ... (cache)
 • צדקה ומשפט: מדברים אלו משמע שהדבר שעליו נחרבה סדום היה חוסר הצדקה שבה, שבלט במיוחד על רקע ההצלחה הכלכלית, "שבעת לחם ושלות השקט היה לה". אותו תהליך שבעקבות ההצלחה שוכחים ... (cache)
 • פרשת וירא - סדום - גיליונות נחמה ליבוביץ: ... או שקיבלוהו לכבוד אברהם, והכתוב מעיד שזאת כוונתם, שנאמר (יחזקאל טז מט) "הנה זה היה עוון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה", ... (cache)
 • ויגש: על פני סדום - שהיה היפך ביתו של אברהם כמו שהעיד הנביא באמרו: הלא זה עון סדום אחותך גאון ושבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה." פער זה אינו מונע ... (cache)
 • ביאור:בבלי שבת דף י ג€“ ויקיטקסט: 22 יולי 2008 ... האמורה בה: גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה וגו' (יחזקאל טז מט), וכתיב (איוב כח ז) נתיב לא ידעו עיט [ולא שזפתו עין איה] (איוב כח ח) לא הדריכוהו [בני שחץ ... (cache)
 • פרשת ואתחנן - פן תשכח - גיליונות נחמה ליבוביץ: וכן הוא אומר (יחזקאל ט"ז): "הנה זה היה עוון סדום אחותך, גאון, שבעת לחם, ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ואסיר אתהן כאשר ... (cache)
 • רדק: גאון היה לה שבעת לחם ושלות השקט היה לה למה היה לה גאון, לפי שהיה לה שובע לחם ושלות השקט וסמיכות שלות אל השקט לרוב השלום. שבעת - שם או תאר בפלס שפלת קומה וטעם ... (cache)
 • חסד | מאמרי דף הבית: ... על סדום, אע"פ שהיו בידם כל העברות לא נחתם גזר דינם אלא על שלא רצו לתן צדקה, שנאמר גאון שבעת לחם [ושלות השקט] היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה (יחזקאל ט"ז מ"ט), ... (cache)
 • שבת י ב ג€“ ויקיטקסט: 25 ספטמבר 2008 ... ואברהם בן מאת שנה וגו' (שם כא): ושלותה - האמורה בה גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה וגו' (יחזקאל טז) וכתיב נתיב לא ידעו עיט לא הדריכוהו וגו' (איוב כח): ... (cache)
 • מדרש חזית: ... אע"פ שהיו בידם כל העברות לא נחתם גזר דינם אלא על שלא רצו לתן צדקה, שנאמר גאון שבעת לחם [ושלות השקט] היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה (יחזקאל יו:מט), ומנין לאנשי ... (cache)
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 05vayera.rtf: היא שהפכה את הרחמים לדין. "הנה זה היה עון סדֹם אחותך - גאון שִׂבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה". (יחזקאל ט"ז, מט). ד. הויכוח על מספר הצדיקים ... (cache)
 • הקריירה המטאורית של מאמא רוחל. | תניח את המספריים ובוא נדבר על זה: 18 אוקטובר 2010 ... דווקא חז"ל ייחסו לה חטאים "חברתיים", בעקבות הנביא יחזקאל: "הנה זה היה עוון סדום אחותך, גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה" ... (cache)
 • פוסטים חדשים יותר: ... הצדקה 'מידת סדום' היא, ובכמה מקומות קראוהו החכמים 'רשע גמור', וכמו שנאמר: 'הנה זה היה עוון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה'" ... (cache)
 • סדנאות במשפט העברי: הנה זה היה עון סדום אחותך, גאון שבעת לחם, ושלות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. רמב"ם, הלכות מתנות עניים, פרק י, הלכה ז. שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו, ... (cache)
 • "האדם יראה לעינים והֲ´ יראה ללבב"*- לדרכו של השיפוט הנבואי: גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנתיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. (יחזקאל טז, מט). לאור דברי יחזקאל הנביא, מצטיירת סדום באופן שונה לחלוטין. סדום היא עיר שפע, שהחליטה להגן ... (cache)
 • סדנאות במשפט העברי: ראה בבלי סנהדרין, קט, א; יחזקאל, טז, מט: "הנה זה היה עון סדֹם אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה". השופט י' טירקל. 22. על עמדתו של ... (cache)
 • A Second Look [at the Weekly Parsha]: June 2009: 28 יוני 2009 ... שכ"ז יקל ענשם וכמו שפירש זאת (יחזקאל יז, מט נ) הנה זה היה עון סדום גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה ותגבהינה ותעשינה ... (cache)
 • more "לחם ושלות השקט היה ":
 • מדרש תנחומא בשלח יב ג€“ ויקיטקסט: 3 אפריל 2012 ... (שם): "לאשר הביא אלוה בידו". וכן הוא אומר (יחזקאל טז, מט): "הנה זה היה עוון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה". (cache)
 • ביאור:פרשת וירא - במה חטאו אנשי סדום? ג€“ ויקיטקסט: 11 נובמבר 2011 ... בתנ"ך: "הנה זה היה עוון אחותך,גאון שבעת-לחם ושלוות השקט היו לה ולבנותיה, ויד עני לא החזיקה"[יחזקאל פרק ט"ז]. "בעל העקדה":שואל ומתפלא, מדוע אין גנותם של ... (cache)
 • Default Normal Template: הנה זה היה עוון סדום אחותך: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה..." [יחזקאל ט"ז; מ"ו - נ]. אצל ישעיהו הקשר בין העדר צדק ומשפט ובין סדום עוד יותר ... (cache)
 • מדוע נענש צמח האדמה?: אראל: צמח הוא הגורם לעושר שהיה להם, כמו שכתוב ביחזקאל (טז 49) "הנה זה היה עוון סדום אחותך: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה". (cache)
 • כמעט כסדום: ... אורחים מהעיר, כדי שלא יבזבזו משאבים (כך אומר הנביא יחזקאל (טז 49): "הנה זה היה עוון סדום אחותך: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה... "). (cache)
 • מדרש תנחומא: וכן הוא אומר: הנה זה היה עוון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה (יחז' טז מט). וכן הוא אומר, לפני שחת ה' את סדום ואת עמורה כגן ה' ... (cache)
 • דעות, מקור ראשון | 2012 | ינואר | 15: 15 ינואר 2012 ... כבר יחזקאל עמד על כך: "הנה זה היה עוון סדום אחותך: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה". חז"ל במכילתא דר' ישמעאל פירשו: ... (cache)
 • אי רצון להתחלק בעושר ג€“ מעשה סדום | דעות, מקור ראשון: 15 ינואר 2012 ... כבר יחזקאל עמד על כך: "הנה זה היה עוון סדום אחותך: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה". חז"ל במכילתא דר' ישמעאל פירשו: ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - השבת הממד החברתי סוציאלי לשיח על מצות השבת: עיקר הטענה כנגד סדום מתוארת בספר יחזקאל: "הנה זה היה עון סדום אחותך: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה" (יחזקאל טז, מט). אנשי סדום אטמו ... (cache)
 • נענע10 - פרשת השבוע: האם גם בימינו רוחה של סדום מנשבת? - חדשות: 11 נובמבר 2011 ..."הנה זה היה עוון סדום אחותך גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה", הוא אומר בתיאורו את סדום כמקום רגוע ושופע במזון, שמסרב ... (cache)
 • more "לה ולבנותיה ויד עני ":
 • מיוחד ג€¢ שיחת הכנה לחג מתן תורה מאת מרן ראש הישיבה: אבל העיקר הוא היה השיא של חסד, כמו שיד עני ואביון לא החזיקה, אברהם אבינו להיפך הוא ... ההיפך ממה שכל הדורות היו להיפך מחסד, יד עני ואביון לא החזיקה, וכן דור המבול לא נחתם ... (cache)
 • תיאוריית המשפט בסדום ג€“ על הכלל ועל הפרט: המשנה אומרת "אנשי סדום אין להם חלק לעוה"ב". מהו חטאם? הפסוק סותם ואומר "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד". יחזקאל אמנם מדבר על 'יד עני ואביון לא החזיקה', על בעיות בגמילות ... (cache)
 • תוכן העניינים:: מלבי"ם: הנה זה היה עוון סדום אחותך ג€“ העוון שעליהם היו ראויים לעונש היה על מצוות שבין אדם לחברו, מה שיד עני ואביון לא החזיקה, וזה היה עוון סדום, שהעוון הוא מה שמנעוה במזיד בעצת ... (cache)
 • נימוסי סדום / ממזרח שמש / ממזרח שמש: "רעים"- לבני אדם, ויחזקאל פירש זה: ויד עני ואביון לא החזיקה.... ובכל זאת- "יד עני ואביון לא החזיקה", מפני שהיו להם נימוסים רעים ומשפטים בל יחיו בהם, שהיה הנימוס אצלם שלא להטיב ... (cache)
 • אזרחות בפרשת השבוע: "וירא": 13 נובמבר 2011 ... גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה לבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה..." (ט"ז מט). פסוק זה אינו מדבר על מצב אנשים ספציפיים כי בכל חברה ישנם האנשים הנוהגים ... (cache)
 • פרשת וירא - חטאי סדום ועמורה: חזקוני בפרשת לך לך, פרק יג' מסביר את הפסוק 'ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד'. שאנשי סדום היו רעים כלפי הבריות כפי שכתוב ביחזקאל פרק טז' פסוק מט' 'ויד עני ואביון לא החזיקה'. (cache)
 • שמות, פרשת תרומה, תשנ"ט, בעז שפיגל: סדום, שהקלים שבהם היו, ש"יד עני ואביון לא החזיקה" (יחז' טז מט; וראה סנה' קט, ע"א-ע"ב). והנה, כאשר מתייחס אלוקים בתורה לחטאי דור המבול ואנשי סדום, הוא איננו מציין שעברו על ציווי ... (cache)
 • שיעור מס' 6: הנה זה היה עוון סדום אחותך העוון שעליהם היו ראויים לעונש היה על מצוות שבין אדם לחברו, מה שיד עני ואביון לא החזיקה וזה היה עוון סדום שהעוון הוא מה שמעוה במזיד בעצת שכלו, כי לא ... (cache)
 • גיאוגרפיה של אי שוויון / ממזרח שמש / ממזרח שמש: הנה זה היה עוון סדום אחותך העוון שעליהם היו ראויים לעונש היה על מצוות שבין אדם לחברו, מה שיד עני ואביון לא החזיקה וזה היה עוון סדום שהעוון הוא מה שמעוה במזיד בעצת שכלו, כי לא ... (cache)
 • מדרש רבא: שמה הרשע, שם אמרו: נעמוד ונשכח תורת הרגל מבינותינו, ויד עני ואביון לא החזיקה. רבי יהודה בר סימון פתר קריא בשטים: מקום המשפט שמה הרשע, מקום שנעשה מידת הדין בשטים, דכתי' ... (cache)
 • זוית יהודית אקטואלית לקהילת אנשי העסקים: 20 אוקטובר 2007 ... יד עני ואביון לא החזיקה, ותגבהינה. ותעשינה תועבה לפני, ואסיר אתהן כאשר ראיתי")יחזקאל טז, מט-נ(. בפרשנות חז"ל לפסוק זה, וכן לפסוקים אצלנו בפרשה, מופיע כי ... (cache)
 • פרשה ד: נפש כי תחטא בשגגה: שמה הרשע, שם אמרו נעמוד ונשכח תורת הרגל מבינותינו, ויד עני ואביון לא החזיקה. רבי יהודה בר סימון פתר קריא בשטים, מקום המשפט שמה הרשע, מקום שנעשה מידת הדין בשטים, דכתי' ... (cache)
 • ביאור:מדוע נענש צמח האדמה ג€“ ויקיטקסט: 26 אוקטובר 2009 ... הוא הגורם לעושר שהיה להם, כמו שכתוב ביחזקאל (טז 49) "הנה זה היה עוון סדום אחותך: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה". (cache)
 • ה' מנהל דיון הלכתי עם אברהם: המבחן הוא על ידי שני המלאכים הבאים כאורחים לעיר הרשעה, ש'יד עני ואביון לא החזיקה' (יחזקאל,... (cache); 5759 Noach: ואילו באברהם: "ויאמר ה' זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם ... (cache)
 • יהודה זולדן הרב הרב מרדכי מיכאל סולטן 1: עני ואביון לא החזיקה. ותגבהינה. ות. עשינה תועבה לפני. ו,. אסיר אתהן כאשר. ראיתי. "(. יחזקאל טז. "חז).נ- מט,. ל פירשו. ש. לא עצם מעשי העבירות הביאו להרס. המקום.,. אלא ההסכמה ... (cache)
 • מיתרים | אמא תרזה: ... צדקה וגמילות חסדים אפילו כל מעשיו רעים אין גזר דינו מתחתם ליאבד, שכן בסדום לא נחתם גזר דינם אלא על שלא היו נותנים צדקה שנאמר "ויד עני ואביון לא החזיקה" (יחזקאל ט"ז מ"ט). (cache)
 • more "עני ואביון לא החזיקה ":
 • פורום ישוע המשיח - תפוז פורומים: הרי נאמר לנו: "הנה זה היה עוון סדום אחותך: גאון שבעת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני, ואסיר אתהן כאשר ראיתי" (יחזקאל ... (cache)
 • תבין את ההבדל: 11 נובמבר 2011 ... החזיקה, ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני,. ואסיר אתהן כאשר ראיתי")יחזקאל טז, מט-. נ(. בפרשנות חז"ל לפסוק זה, וכן לפסוקים. אצלנו בפרשה, מופיע כי העונש החמור ... (cache)
 • more "ותגבהינה ותעשינה תועבה לפני ":
 • יחזקאל: נ ותגבהינה, ותעשינה תועבה לפניי; ואסיר אתהן, כאשר ראיתי. נא ושומרון, כחצי חטאותייך לא חטאה; ותרבי את-תועבותייך, מהנה, ותצדקי את-אחותייך, בכל-תועבותייך אשר עשית. נב גם-את ... (cache)
 • כל הפרק: 26 יוני 2008 ..."ותגבהינה" - היא ובנותיה כמו שמפורש באיוב ארץ ממנה יצא לחם וכל הענין עד שאמרו נשכח תורת רגל מארצינו שאין באים אלא לחסר. "ואסיר אתהן כאשר ראיתי" - דרכן ... (cache)
 • more "ואסיר אתהן כאשר ראיתי ":
 • more "אתהן כאשר ראיתי / ":

תגובות